

Препараты для лечения радикулита

Поверните телефон горизонтально
Проблемная зона:
Поверните телефон горизонтально
Уход за:
Вид: Список / Таблица
На странице:
Сортировка:
Гамма-аминомасляная кислота (успокаивает, помогает похудеть, увеличивает мышечную массу и уровень гормона роста)
1465 р.
Гамма-аминомасляной кислотой (GABA) называют аминокислоту, которая положительно воздействует на нервную систему, стимулирует потерю жировых отложений и рост мышечной массы. Принцип действия GABA связан с активизацией процесса выработки гормона роста организмом человека. Этот гормон ускоряет метаб …
В наличии
Пластыри Vantelin (при воспалении мышц, сухожилий, суставов, от болей в коленях)
1406 р.
Пластыри Vantelin – эффективное средство от японских исследователей, использующееся при болевых ощущениях в плечах, руках, пояснице и ногах. Используются при онемениях, покалываниях, тянущих и ноющих болях. Устраняют болевые ощущения, вызванные ушибами и растяжками связок. Выполненный на ос …
Нет в наличии

Средства для лечения радикулита

Заболевание возникает вследствие воспаления нервных корешков в межпозвоночных отверстиях. Существуют разные виды этой болезни, каждый из которых требует грамотного лечения. При первых признаках радикулита стоит обратиться к врачу и начать приём специальных лекарственных препаратов и витаминов.

Виды радикулита

Основные разновидности заболевания включают:

 • поясничный (вызывает боль в спине);
 • шейный (боли усиливаются при движениях головой);
 • грудной;
 • шейно-плечевой;
 • пояснично-крестцовый.

Симптомы радикулита могут быть острыми и едва заметными. Основные симптомы радикулита включают:

 • внезапную боль;
 • острые болевые ощущения при кашле;
 • отсутствие возможности долго находиться в одном положении;
 • бледность;
 • потливость.

Какие лекарства эффективны при радикулите? Медикаментозное лечение, не включающее укрепляющих витаминов, не всегда оказывает быстрый эффект. Помимо лекарств, существуют вспомогательные препараты от радикулита. Вы можете купить:

 • витамины с гамма-аминомасляной кислотой (помогающие при восстановлении);
 • обезболивающие препараты для лечения;
 • пищевые добавки для профилактики и укрепления позвоночника.

Используя целый комплекс средств, вы сможете быстро восстановить состояние позвоночника и вернуться к активной жизни. Подобрать подходящий товар для здоровья из Японии вы сможете, прочитав подробное описание на русском языке и ознакомившись с отзывами.