

Конфиденциальность данных

«HiJapan.Ru»  заботится о безопасности вашей информации и с ответственностью подходит к личным данным покупателей, которые были использованы на сайте. Персональные данные Пользователя/Покупателя обрабатываются в соответствии с ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ и Политикой конфиденциальности Продавца.

Продавец использует персональные данные Пользователя/Покупателя:
· для регистрации Пользователя на Сайте;
· для выполнения своих обязательств перед Пользователем/Покупателем;
· для оценки и анализа работы Сайта;
· для оповещения Пользователя/Покупателя о новинках, акциях и специальных предложениях.

Все личные данные, которые вы предоставили на нашем сайте (e-mail, номер телефона, адрес доставки, ФИО и т.д.) хранятся на безопасном web-сервере и в нашей внутренней системе.

 

ООО "Вектор Востока" (далее HiJapan.Ru или Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуюсь сайтом HiJapan.Ru, пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе. 
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт HiJapan.Ru!
 

Собираемая информация

Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:
- Фамилия, Имя, Отчество
- Почтовый адрес и т.п.
- Адрес электронной почты
- Номер телефона
- IP-адрес
- Прочая информация
 

Использование информации

Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь
- для ответа на запросы пользователя
- для решения различного рода споров
- для отправки различной электронной корреспонденции
- для проведения опросов
- для формирования статистических данных
 

Раскрытие информации

Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.
Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:
- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство
 

Прочая информация

Дети могут беспрепятственно пользоваться сайтом начиная с возраста 18 лет.