

Статьи

Статьи

Витамины для сердца и сосудов
Постоянные стрессы, недосыпание, вредные привычки и малоподвижный образ жизни – всё это пагубно сказывается на работе сердца. Чтобы поддерживать его здоровым, необязательно принимать дорогостоящие лекарственные препараты. Достаточно питать сердце естественными витаминами, которые содержатся в  …
Комментариев: 0
Причины ухудшения состояния ногтей
Внешний вид человека во многом определяет то, как его воспринимают окружающие. Состояние рук и ногтей сегодня имеет колоссальное значение не только для женщин, но и для мужчин. Здоровые и ухоженные ногти говорят об аккуратности человека и его личностных качествах. Но что делать, если с ногтями возни …
Комментариев: 0
Болезнь Альцгеймера и как с ней бороться
Болезнь Альцгеймера – это распространённая проблема, с которой сталкиваются люди по всему миру. До сих пор она является неизлечимой, поскольку вакцина всё ещё находится в процессе разработки. Как же бороться с таким серьёзным недугом, который неуклонно развивается и постепенно поглощает личнос …
Комментариев: 0
Боли в суставах: кто виноват, и что делать?
Боли в суставах возникают по разным причинам. Они могут служить «тревожным звоночком», предупреждающим о серьёзных проблемах, или же оказаться следствием чрезмерных тренировок. При таких симптомах важно немедленно выяснить причину, чтобы избежать серьёзных последствий. Определить прич …
Комментариев: 0
Экстренная помощь для вашей кожи
Кожа – это самый большой человеческий орган, выполняющий важнейшую защитную функцию. Кожа служит надёжным барьером от всех неблагоприятных факторов среды, и именно на неё приходится основной удар. Чтобы уберечь организм от серьёзных проблем, важно сохранять дерму здоровой. Существует множес …
Комментариев: 0
5 продуктов для «абсолютного» здоровья
Вопрос питания в современном мире стоит как никогда остро. Быстрый ритм жизни, перекусы, фаст-фуд, некачественные продукты и многие другие аспекты пагубно влияют на наше здоровье. Возможно ли сегодня обеспечить себя оптимальным набором пищевых продуктов, способных сохранять организм здоровым, не тра …
Комментариев: 0
Как правильно принимать ванну
Едва ли найдётся хоть один человек, который не любит насладиться тишиной, релаксацией и приятным успокаивающим ароматом во время принятия ванны. Однако мало кто знает, как правильно проводить данную процедуру. Нехитрые советы позволят наполнить вас энергией, снять усталость после тяжёлого дня и улуч …
Комментариев: 0
Избавление от морщин: миф или реальность?
Каждая женщина в мире мечтает сохранить красоту и молодость на максимально долгий срок. Избавление от морщин – одна из насущных проблем современного общества. Возможно ли вернуть молодость кожи при помощи особых средств? Сегодня существует множество средств для борьбы с возрастными изменени …
Комментариев: 0
Эффективные методы улучшения памяти
Многие из нас замечали, что объём информации и способ запоминания разнятся от человека к человеку. Современные люди, постоянно занятые делами, нередко замечают ухудшение памяти. Они становятся более заметны с возрастом. Можно ли помочь мозгу и укрепить память? При помощи свода простых правил вы смож …
Комментариев: 0
Аптечные витамины и гипервитаминоз
О распространённой проблеме авитаминоза слышал каждый. Но существует и другая крайность, которая вовсе не редкость. Гипервитаминоз – это переизбыток одного или нескольких витаминов в организме человека. Всё чаще о такой проблеме задумываются те, кто принимает или планирует принимать аптечные в …
Комментариев: 0