

Статьи

Статьи

Семена льна для организма
Льняные семена с давних пор известны своим чудодейственным эффектом на организм. Его эффективность обусловлена составом этого продукта, в который входит множество полезных элементов, способных оказывать благотворное влияние на различные органы и системы. В чём же состоит польза семян льна?  …
Комментариев: 0
К чему приводит использование коллоидного серебра?
Коллоидное серебро представляет собой мелкие частички серебра, взвешенные в воде. Субстанция выглядит как раствор и имеет мощное антимикробное воздействие, что доказано многовековым использованием раствора. Разнообразные препараты для наружного применения и приёма внутрь заслужили впечатляющую попул …
Комментариев: 0
Омега-3, -6 и -9: польза и принципиальное отличие
Для нормальной жизнедеятельности организма жиры имеют ключевое значение. Жирные кислоты являются яркими представителями этих элементов и играют важную роль при регулировании функций клеток. Наиболее полезными стали Омега-3, Омега-6 и Омега-9. Омега-3, -6 и -9 представляют собой ненасыще …
Комментариев: 0
Дисбактериоз: причины и профилактика
Человеческая микрофлора весьма разнообразна. Современный ритм жизни, нездоровое питание и прочие факторы часто приводят к возникновению такой проблемы как дисбактериоз. Как же вовремя распознать проблему и можно ли её предотвратить? Микрофлора кишечника – сложная экосистема, защищ …
Комментариев: 0
Польза черники против Альцгеймера
Природа наградила человечество огромным богатством, которое содержится в естественном источнике витаминов, овощах, фруктах и ягодах. Такую ягодку как черника она тоже не обошла стороной. В ней собрано огромное количество витаминов и антиоксидантов, необходимых каждому человеку. Это не только кладезь …
Комментариев: 0
Неоспоримая польза клетчатки
 Такая необходимая каждому человеческому организму клетчатка способна благотворно воздействовать на работу желудочно-кишечного тракта и улучшать работу ЦНС человека. Ниже мы приведём неоспоримые доказательства пользы клетчатки и расскажем о необходимой дневной норме её потребления.   …
Комментариев: 0
Натуральный заменитель сахара
В природе имеется множество сладких продуктов, которые синтезируются в поиске наиболее сладкого и безопасного заменителя сахара. Это нужно для комфортного снижения массы тела без последствий и жизненно необходимо для людей, больных диабетом. Уже ни для кого не секрет, что сахар –  …
Комментариев: 0
Магний: свойства и польза для организма
 Магний является вторым по значимости компонентом в организме человека. Он регулирует все процессы, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Mg отвечает за работу внутренней секреции, такой как надпочечники, щитовидная и предстательная железа. Без его наличия не сможет усвоиться кальций и  …
Комментариев: 0
Витамины для сердца и сосудов
Постоянные стрессы, недосыпание, вредные привычки и малоподвижный образ жизни – всё это пагубно сказывается на работе сердца. Чтобы поддерживать его здоровым, необязательно принимать дорогостоящие лекарственные препараты. Достаточно питать сердце естественными витаминами, которые содержатся в  …
Комментариев: 0
Причины ухудшения состояния ногтей
Внешний вид человека во многом определяет то, как его воспринимают окружающие. Состояние рук и ногтей сегодня имеет колоссальное значение не только для женщин, но и для мужчин. Здоровые и ухоженные ногти говорят об аккуратности человека и его личностных качествах. Но что делать, если с ногтями возни …
Комментариев: 0