

Всегда ли свежее полезнее замороженного?

Всегда ли свежее полезнее замороженного?

До сих пор не умолкают споры о пользе свежих и замороженных продуктов. Бытует мнение, что нет ничего лучше свежей еды, поскольку только в ней содержится максимальное количество витаминов и микроэлементов. Действительно ли замороженные продукты не несут большой ценности? В действительности всё зависит от конкретного вида продуктов, от правильности их заморозки.

Наиболее популярным продуктом, подвергающимся заморозке, являются овощи. Таким способом можно сохранить их для использования в течение зимнего периода или в сезон, когда свежие овощи определённого вида отсутствуют на прилавках магазинов. Важно знать, что овощи и фрукты, которые привозят к нам из-за границы, уступают по своей полезности замороженным. Это связано с тем, что часть микроэлементов теряется во время транспортировки и хранения. Некоторые овощи и фрукты собирают недоспелыми, а дозревание происходит уже во время хранения. В этом случае продукт уже не будет иметь максимальную пользу.

Собранные в летний период, а затем замороженные овощи окажутся даже полезнее тех, что выращены зимой в теплице. Стоит знать и о том, что холод по праву является лучшим консервантом. Заморозка может осуществляться при помощи:

  • воды/воздуха (температура не ниже -40°С позволяет сохранить клетки продуктов в целости и сохранности);
  • шоковой заморозки (осуществляется при температуре ниже -60°С, что позволяет сохранить структуру продуктов на молекулярном уровне).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что замороженные продукты могут быть не только равноценно, но даже более полезны, чем свежие. Важно убедиться, что они не подвергались повторной заморозке.


Комментариев к статье: "Всегда ли свежее полезнее замороженного?" - 0 (шт.)

Написать комментарий

Ваше Имя:


Ваш комментарий: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код, указанный на картинке: