

Если ребёнок постоянно болеет

Если ребёнок постоянно болеет

Каждый родитель неизменно сталкивается с проблемами адаптации в детском саду. Нередко дети болеют и потому проводят дома в два раза больше времени, чем в саду. В связи с этим у мам и пап возникают серьёзные вопросы о том, стоит ли игра свеч.

Детский сад – общественное заведение, в котором находится большое скопление людей. У каждого из них свои собственные микробы. Вот почему после перемещения из уже привычной среды в новую ваше чадо начинает болеть. Именно так формируется его иммунитет. Забыть о садике – не лучшее решение, поскольку в этом случае вы, скорее всего, столкнётесь с такой же проблемой в школе. Оптимальное решение – укрепление иммунитета ребёнка.

Вот несколько способов помочь вашему малышу укрепить здоровье:

  • Витаминное питание. В рационе должно быть достаточно витаминов и микроэлементов. Овощи, фрукты, ягоды, травяные чаи, соки и прочие полезные продукты окажутся незаменимы. В некоторых случаях можно приобрести специальные витамины в таблетках или капсулах, которые позволят восполнить недостаток полезных веществ, например, в период простудных заболеваний. В этих случаях стоит предварительно поговорить с врачом.
  • Закаливание. Большинство родителей боится простудить своё чадо, поэтому о закаливании не идёт и речи. Однако это очень хорошая практика для укрепления иммунитета. Начать можно с малого – умывание прохладной водой, хождение босиком, регулярное проветривание помещения.
  • Физические нагрузки. Ребёнку необходимо постоянно быть активным. Отличный способ укрепить здоровье – это утренняя гимнастика. Он поможет вашему малышу проснуться и взбодриться. Давно доказано, что подвижные дети болеют намного реже.
  • Режим. У любого ребёнка должен быть чётко установленный распорядок вне зависимости от посещения детского сада. Если малыш будет ложиться слишком поздно, а потом вставать рано, это пагубно скажется не только на его настроении, но и на самочувствии. Установите чёткие временные рамки.

Отказ от посещения детского сада не решает проблему болезней. Организуйте своим детям оптимальные условия для развития и сделайте всё для укрепления их иммунитета. В результате адаптация в саду пройдёт быстро, а ваш малыш будет болеть редко.